Thai   English
ความสำเร็จด้านวิศวกรรม ความสำเร็จด้านคุณภาพ
 

 • 2522
  - ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายทั้งแบบ stacking core และ wound core ชนิด 3 เฟส (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2525
  - ประกอบหม้อแปลงแห้ง ชนิด คาสเรซิน (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2527
  - ผลิตเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ
  - ผลิตรถยกและเคลื่อนย้ายสินค้า
 • 2528
  - ผลิตหม้อแปลงแห้งแบบใช้งานทั่วไปพันด้วยฉนวน
  - ผลิตหม้อแปลงน้ำมัน "Halocool" ชนิดไม่ติดไฟ (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2530
  - ผลิตหม้อแปลงแบบ wound core เทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น
 • 2531
  - ผลิตหม้อแปลงแบบถังลอนลูกฟูก (เป็นรายแรกของไทย)
  - พัฒนาหม้อแปลงที่ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวน
 • 2532
  - ผลิตหม้อแปลงน้ำมันแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในถัง (CSP
 • 2535
  - ผลิตหม้อแปลงแบบมีอุปกรณ์ปรับแรงดันอัตโนมัติ (OLTC) (เป็นรายแรกของไทย สำหรับแรงดัน 33 เควี)
  - ผลิตเครื่องจ่ายไฟสำรอง
 • 2538
  - พัฒนาหม้อแปลงที่ใช้แกนเหล็กพิเศษ "Amorphous" core (เป็นรายแรกของไทย)
  - ผลิตหม้อแปลงสำหรับเครื่องวัดชนิดน้ำมัน
  - ผลิตหม้อแปลงน้ำมันแบบปิดผนึก
 • 2539
  - ผลิตหม้อแปลงสำหรับเครื่องมือวัดชนิด คาสเรซิน (เป็นรายแรกของไทย สำหรับขายให้ การไฟฟ้านครหลวง)
 • 2541
  - ผลิตหม้อแปลงสำหรับเครื่องวัดใช้กับแรงดันต่ำ ชนิดคาสเรซิน
 • 2545
  - สามารถทดสอบ partial discharge หม้อแปลงสำหรับเครื่องวัดได้ (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2546
  - ผลิตหม้อแปลงแห้งแบบชุบด้วยน้ำยาเรซินใช้กระดาษฉนวนของ DuPont "Nomex" (เป็นรายแรกของไทย)
  - เริ่มผลิตอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง
 • 2549
  - ผลิตหม้อแปลงคาสเรซิน
  - สามารถทดสอบลัดววงจร (short circuit test) สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายได้ (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2555
  - ผลิตหม้อแปลง 3D ระบบจำหน่ายชนิดน้ำมันแบบปิดผนึก (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2556
  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้การรับรองการทดสอบการลัดวงจรหม้อแปลง (short circuit test) จากห้องปฏิบัติการทดสอบ
  ของไทยแมกซ์เวลฯ (เป็นรายแรกของไทย)
 • 2557
  - พัฒนาหม้อแปลง 3D ชนิดคาสเรซิน (เป็นรายแรกของไทย)
  - ยื่นจดสิทธิบัตร 3D 1TC wound core technology (open type delta core) (เป็นรายแรกในโลก)
  - ผลิตหม้อแปลง 3D 1TC wound core (เป็นรายแรกในโลก)
 
 
หมายเหตุ :  (เป็นรายแรกของไทย) หมายความว่า บริษัท ไทยแมกซ์เวลฯ ประสบความสำเร็จด้านวิศวกรรม เป็นรายแรกในประเทศไทย
                  (เป็นรายแรกในโลก) หมายความว่า บริษัท ไทยแมกซ์เวลฯ ประสบความสำเร็จด้านวิศวกรรม เป็นรายแรกในโลก