Thai   English
ในปี พ.ศ. 2522 บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด เริ่มดำเนินกิจการเพื่อผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเกือบทุกประเภท โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ การผลิต การบริการ อย่างต่อเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญหลายประเทศ อาทิเช่น ไทย เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย โดยคณะกรรมการ (มอก.) กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองคุณภาพ เพื่อใช้กับกิจการของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย และในปี พ.ศ.2530 ได้ร่วมทุนกับ บริษัท ไอจิ อิเลคทริค จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตสินค้าทางด้านไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ช่วยให้ความชำนาญทางเทคโนโลยีของเรามีความแข็งแกร่งโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านการบริหารจัดการ
ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม
	ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรม