Thai   English
วิสัยทัศน์
" ไทยแมกซ์เวล จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของอาเซียนสำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากำลังที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรม "
พันธกิจ
  1. นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้อย่างสูงสุด
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมทางความคิด และการปฏิบัติอย่างจริงใจ
  3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่งคงยาวนาน
  4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการแข่งขันและสภาวะการทำงาน
  5. มีความรับผิดชอบต่อพลเมืองในสังคม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  6. เสริมสร้างความความซื่อสัตย์และความพึงพอใจสูงสุดต่อคู่ค้า โดยประสบการณ์ของไทยแมกซ์เวล