News

12 Febuary 2019

พิธีรับมอบใบรับรอง High Power Lab ห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.17025-2548(ISO/IEC 17025:2005)

นายประสงค์  ประยงค์เพชร ผอ.สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอบใบรับรองความสามารถในการทดสอบการลัดวงจรหม้อแปลงระบบจำหน่ายชนิดน้ำมันและการจัดตั้งห้องปฏิบัติการไฟฟ้ากำลังสูงตาม มอก.17025-2548 ให้กับ บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด โดยมีนาย ยง ยวน ซัน กรรมการ บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด เป็นผู้รับมอบ ซึ่งถือเป็นเอกชนรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองนี้