Thai   English
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์
แนะนำสินค้า
ใช้เทคโนโลยีการออกแบบและผลิต 3D wound core ที่ทันสมัยล่าสุดของโลก ทำให้เราได้สร้างนวัตกรรมหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานชนิดน้ำมันเป็นรายแรกในอาเซียน และด้วยคุณสมบัติเด่นของเทคโนโลยีทางโครงสร้างแกนเหล็กและขดลวดที่เรียงกันอย่างสมดุลแบบ 3 มิตินี้ทำให้ได้
  • สมดุลทางโครงสร้างและทางไฟฟ้าทั้ง 3 เฟส
  • ความสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำ(เฉพาะในรุ่นประหยัดพลังงาน
    "Silver" และ "Gold") - กระแส no load ต่ำ
  • การสั่นสะเทือนลดลง
 
  • เหมาะกับสถานที่และการทำงานที่ต้องการความเงียบเป็นพิเศษ
  • หม้อแปลงรุ่นประหยัดพลังงาน "Silver" และ "Gold" เหมาะกับสถานที่ติดตั้งที่มีการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากและต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 365 วัน
    เช่น กิจการห้องเย็น กิจการขายไฟฟ้า IPP SPP และ VSPP