Thai   English
อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสำหรับเป็นอุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ใช้ก๊าซ SF6 เป็นฉนวนและช่วยดับประกายไฟของหน้า contacts โดยเสริม ...
รายละเอียด