Thai   English
หม้อแปลงชนิดปรับแรงดันอัตโนมัติ
แนะนำสินค้า
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการเลือกใช้ลวดทองแดงเคลือบด้วยฉนวนอีนาเมล ที่มีคุณภาพสูงกับคอยล์ทั้ง 2 ด้านและใช้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เป็นฉนวนและระบายความร้อน เป็นหม้อแปลงจ่ายกำลังไฟฟ้า และอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติให้คงที่ในเครื่องเดียว สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่จำเป็น เช่น Buchholz Relay เพื่อตรวจจับและเตือนความผิดปกติภายในหม้อแปลง Thermometer เพื่อตรวจจับและเตือนเมื่อความร้อนขึ้นสูงกว่าค่าที่ต้องการ Pressure Relief Device เพื่อเปิดปิดวาล์วระบายแรงดันภายในถังกรณีเกิดความผิดปกติภายใน ป้องกันถังไม่ให้รับแรงดันสูงเกินค่ามาตรฐานจนได้รับความเสียหาย
 

เหมาะกับพื้นที่ๆ มีการจ่ายแรงดันไฟฟ้าไม่คงที่เนื่องจากห่างจากสถานีไฟฟ้ามากหรือมีผู้ใช้หนาแน่น ส่งผลเสียต่อเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ