Thai   English
กรุณาเลือกสิ่งพิมพ์ที่ท่านต้องการดาวน์โหลด
โบชัวร์
     
 
         
 
แค็ตตาล็อก
     
         
เอกสารทางเทคนิค
ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์
หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟสชนิดน้ำมันแบบปิดผนึก 336.37 KB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันแบบปิดผนึกโดยสมบูรณ์ 1.00 MB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันแบบมีถังน้ำมันสำรอง 840.67 KB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ 665.16 KB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมันแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอยู่ในถัง 460.6 KB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแบบคาสเรซิน 473.39 KB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแบบหุ้มฉนวนเรซิน 466.42 KB
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้งแบบแรงดันต่ำ 386.34 KB
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดคาสเรซิน (ติดตั้งกลางแจ้ง) 156.96 KB
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดคาสเรซิน (ใช้งานภายใน) 291.79 KB
หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (ติดตั้งกลางแจ้ง) 296.6 KB
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าชนิดคาสเรซิน (ติดตั้งกลางแจ้ง) 310.03 KB
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าชนิดคาสเรซิน (ใช้งานภายใน) 304.51 KB
หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (ติดตั้งกลางแจ้ง) 319.49 KB
อุปกรณ์ตัดตอนทางไฟฟ้าแรงสูง 159.33 KB
ระบบรางเดินสายไฟ 1.56 MB