Thai   English
ประโยชน์จากเทคโนโลยี

เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า 3D ระบบจำหน่าย ซึ่งปฏิวัติการใช้แกนเหล็กเป็นแบบพิเศษ delta (3D) wound core เป็นหม้อแปลงในอุดมคติ

 • ทำให้ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น, ค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมต่ำกว่า และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(เฉพาะในรุ่นประหยัดพลังงาน และ )
 • แข็งแรงและทนทานมากขึ้น
 • เสียงขณะใช้งานเงียบกว่า
 • ช่วยให้เสถียรภาพในเครือข่ายไฟฟ้าดีขึ้น
ที่มาของเทคโนโลยี
เริ่มขึ้นในปี 2423 โดยวิศวกรและนักประดิษฐ์ชาวยุโรปได้ค้นพบทฤษีการสร้างหม้อแปลง 3 เฟสที่มีความสมดุลในด้านโครงสร้างและทางไฟฟ้าที่ดีที่สุดโดยแกนเหล็กจะเป็นแบบสมมาตรรูปทรงลักษณะสามเหลี่ยม แต่ทฤษฎีดังกล่าวก็ไม่สามารถสร้างได้จริงเนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีการผลิตในสมัยนั้นไม่เอื้ออำนวยและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
แนะนำเทคโนโลยี
แกนเหล็ก:
แกนเหล็กแบบ 3D wound coreส่วนประกอบ: แกนเหล็กแบบ 3D
wound core + ขดลวด


หม้อแปลงไฟฟ้า: หม้อแปลงประหยัดพลัง
3D ชนิดน้ำมัน (ติดตั้งภายนอก)

 • หม้อแปลงไฟฟ้า 3D ได้ออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการในยุโรปตั้งแต่ปี 2547 และได้ชื่อว่าเป็น "หม้อแปลงสำหรับอนาคต"
 • ในปี 2551 ไทยแมกซ์เวลฯ ได้เริ่มโครงการพัฒนาหม้อแปลง 3D และเป็นผู้ผลิตรายแรกในอาเซียนที่ได้นำเสนอหม้อแปลง 3D ประหยัดพลังงานระบบจำหน่ายชนิดน้ำมันในปี 2555
 • นวัตกรรมแกนเหล็กแบบ 3D wound core สามารถผลิตได้โดยใช้เทคโนโลยี wound core ล่าสุดเท่านั้น(ไทยแมกซ์เวลฯ ได้ใช้เทคโนโลยี wound core ที่เหมือนกันมาตั้งแต่ปี 2522)
 • หม้อแปลงไฟฟ้า 3D หรือที่เรียกกันว่า Tri-dimensional wound core transformer หรือ Triangular wound core transformer
การปฏิวัติแกนเหล็กแบบ 3D wound core แกนเหล็กแบบวางซ้อนกันทั่วไป
จุดเด่นของเทคโนโลยี

โครงสร้างแกนเหล็กที่ดีกว่า

แกนเหล็กแบบ 3D wound core - พันด้วยแกนเหล็กชิ้นเดียวต่อเนื่องโดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ (มีจำนวนจุดต่อและช่องอากาศเพียงเล็กน้อยส่งผลให้ความสูญเสีย ของแม่เหล็กต่ำ) วงแกนหลัก 3 แกนประกอบกันเป็นแกนเหล็ก 3 เฟส แกนเหล็กแบบวางเรียงซ้อนทับหรือ Stacked core - ประกอบด้วย 3
ขาแกนเหล็ก และ 2 โยค ประกบเข้าด้วยกันเป็นแกน 3 เฟส
(มีจุดต่อและช่องอากาศหลายจุดส่งให้เกิดความสูญเสียของ
แม่เหล็กสูงกว่า)
แกนเหล็กแบบ 3D wound core – แต่ละวง
ประกอบด้วย 2 ขาของแกน 2 ชุดซึ่งถ้ามองจากภาพตัดคล้าย
ครึ่งวงกลม 2 วงประกบกัน ทำให้พื้นที่หน้าตัดเกือบกลมถึง 98%
ส่งผลให้สนามแม่เหล็กใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แกนเหล็กแบบวางเรียงซ้อนทับหรือ Stacked core – พื้นที่หน้าตัดขาแกนเหล็กชนิดนี้ไม่กลมประมาณ 93% ส่งผลให้สนามแม่เหล็กใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

การวางแกนเหล็กที่ดีกว่า

แกนเหล็กแบบ 3D wound core - ขาแกนเหล็กวางในตำแหน่งที่สมมาตรกัน (วงจรของสนามแม่เหล็กจะสมมาตรกันทั้ง 3 เฟส)
มีผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายสนามแม่เหล็กที่ดีที่สุด
แกนเหล็กแบบวางเรียงซ้อนกันหรือ Stacked core - ขาแกนเหล็กวางในตำแหน่งที่ไม่สมมาตร (วงจรของสนามแม่เหล็กทั้ง 3 เฟสไม่สมมาตรกัน) มีผลทำให้การกระจายสนามแม่เหล็กไม่ดีเท่าทีควร
แกนเหล็กแบบ 3D wound core – ทิศทางการเดินสนามแม่เหล็ก
(ลูกศรสีแดง)ของขาแกนเหล็ก 2 ชุดที่ต่างกันทำให้เกิดการรวม
เวกเตอร์ (ลูกศรสีเขียว) มีผลให้สนามแม่เหล็กของแต่ละ
เฟสสมดุลกัน

ทางเดินสนามแม่เหล็กทั้ง 3 เฟสมีระยะที่เท่ากัน(ลูกศรสีแดง)
ส่งผลให้ทั้ง 3 เฟสมีวงจรสนามแม่เหล็กที่สมดุลกันที่ดีกว่า
และใช้กระแส exciting ลดลง
แกนเหล็กแบบวางเรียงซ้อนกันหรือ Stacked core – ไม่สามารถทำให้เกิดการรวมเวกเตอร์ของสนามแม่เหล็กได้ ด้วยเหตุนี้ทิศทางสนามแม่เหล็กของแผ่น Silicon เกิดการบิดเบี้ยว ส่งผลให้สนามแม่เหล็กใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

ทางเดินสนามแม่เหล็กทั้ง 3 เฟสมีระยะไม่เท่ากัน(ลูกศรสีแดง – ทางเดินของเฟส A และ C ยาวกว่าทางเดิมของเฟส B) ส่งผลให้ทั้ง 3 เฟสมีวงจรสนามแม่เหล็กที่ไม่สมดุลกันและใช้กระแส exciting สูงกว่า


ข้อดีของเทคโนโลยี

แกนเหล็กแบบ 3D wound core คือ เทคโนโลยีหม้อแปลงในอุดมคติ ส่งผลให้:

 • มีความสมดุลของวงจรสนามแม่เหล็กและกระแส exciting ทั้ง 3 เฟส
 • ความสูญเสียขณะไม่มีโหลดต่ำกว่า
 • การสั่นสะเทือนลดลง
 • กระแส in-rush ลดลง
 • ทนการลัดวงจรได้ดีกว่า
 • ใช้กระแส exciting หรือกระแส no-load ลดลง

ผลกระทบจากฮาร์โมนิคส์ที่ 3 และฮาร์โมนิคส์รบกวนลดลง

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบทั้งหมดทำโดยใช้ หม้อแปลง 3D wound core 225kVA และหม้อแปลงแบบทั่วไปภายใต้สภาวะที่เฉพาะเจาะจงเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าและจุดคุ้มทุน

ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

 • หม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 43% มากกว่าหม้อแปลงที่มีความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป จากการลดค่าความสูญเสียทั้งหมดของหม้อแปลงภายใน 5 ปี
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ โดยหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะไม่มีโหลดหรือจากแกนเหล็ก
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะใช้งานหรือจากขดลวด
หม้อแปลงประหยัด
พลังงาน 3D รุ่น
หม้อแปลงความสูญเสีย
มาตรฐานทั่วไป

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนใน 5 ปี

 • ราคาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น – ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ใน 5 ปี = ราคาหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ โดยหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
ราคาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
ราคาหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป
หม้อแปลงประหยัด
พลังงาน 3D รุ่น
  หม้อแปลงความสูญเสีย มาตรฐานทั่วไป

ค่าใช้จ่ายรวมต่ำกว่า

 • ค่าใช้จ่ายรวมที่ต่ำกว่าของหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี คือ 28% ซึ่งต่ำกว่าของหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั้วไป
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงที่ประหยัดได้ โดยหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะไม่มีโหลดหรือจากแกนเหล็ก
ค่าไฟฟ้าจากความสูญเสียของหม้อแปลงขณะใช้งานหรือจากขดลวด
ราคาหม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น
ราคาหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไป
หม้อแปลงประหยัด
พลังงาน 3D รุ่น
หม้อแปลงความสูญเสีย
มาตรฐานทั่วไป

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง

 • หม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าและต้องใช้ปริมาณต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าหม้อแปลงความ
  สูญเสียมาตรฐานทั่วไปถึง 43% (คำนวณการใช้งานหม้อแปลงเฉลี่ยที่ 80%)
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณต้นไม้เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หมายเหตุ: การเปรียบเทียบทั้งหมดทำโดยใช้ หม้อแปลงประหยัดพลังงาน 3D รุ่น 1000kVA
(ความสูญเสียตาม European standard A0 + Ak) และหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไปภายใต้สภาวะที่เฉพาะเจาะจงเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
การใช้งาน

 • เหมาะสำหรับติดตั้งกับสถานที่ๆต้องการความเงียบหรือระดับเสียงที่ต่ำในการปฏิบัติงาน
 • เหมาะสำหรับติดตั้งกับสถานที่ๆใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีความอ่อนไหว (เช่น ดาต้าเซ็นเตอร์) ที่ๆต้องการ ฮาร์โมนิคส์ ต่ำ หรือใช้เป็นหม้อแปลง isolating
 • เหมาะสำหรับการลดค่าไฟในสถานที่ติดตั้งที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง (เช่น กิจการห้องเย็นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี)
การติดตั้ง

 • สามารถใช้ติดตั้งตามเงื่อนไขการติดตั้งภายนอกและมาตรฐานในปัจจุบันได้
 • สามารถติดตั้งทดแทนหม้อแปลงความสูญเสียมาตรฐานทั่วไปที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

หม้อแปลง 3D ประหยัด
พลังงานระบบจำหน่าย


การติดตั้งหม้อแปลงบนคานนั่งร้าน:
ชนาด 315 ถึง 1250 เควีเอ


การติดตั้งหม้อแปลงวางพื้น:
ขนาด 315 ถึง 2000 เควีเอ

   
เทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้า
3D wound core