Thai   English

ในประเทศไทยพลังงานไฟฟ้าถูกผลิตขึ้นจากโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและเอกชน (IPP) ส่งผ่านระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) 500 เควี 230 เควี 115 เควี และ 69 เควี หรือรูปแบบอื่น เช่น VSPP มายังการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจำหน่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบจำหน่าย (Distribution Line) ได้แก่ 24 เควี 22 เควี 33 เควี และ 11 เควี มาถึงกิจการและบ้านพักอาศัยต่างๆ ซึ่งมีอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น แสงสว่าง ปั๊มน้ำ เครื่องทำความเย็น ลิฟท์ เครื่องจักรในการผลิตต่างๆ ซึ่งต้องการกระแสไฟฟ้าที่แรงดันแตกต่างกันทั้ง 1 เฟส 220 โวลท์ หรือ 3 เฟส 400/230 โวลท์ เป็นต้น ในทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแรงดัน จะต้องใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องปรับค่าแรงดันให้เหมาะสมกับกรณีต่างๆ


หม้อแปลงไฟฟ้าหลากลหายรูปแบบถูกนำมาใข้เป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้า
TME Introduction to the electricity grid