Thai   English
รูปแบบวงจรทางไฟฟ้าที่จะพบในเอกสารต่างๆ เช่น แบบจากการไฟฟ้า แบบจากผู้รับเหมา แบบจากผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะมีหลายรูปแบบ SINGLE LINE DIAGRAM นี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้รู้จักสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปมากขึ้น


ตัวอย่างรูปแบบวงจรทางไฟฟ้าที่ใช้แทนระบบไฟฟ้าที่มีอยู่จริง

สายจ่ายไฟฟ้าระบบ 24, 22, 33, 11 kV

รูปแบบวงจรทางไฟฟ้า
อุปกรณ์ในะบบ
หม้อแปลงกระแส
หม้อแปลงแรงดัน
หม้อแปลงไฟฟ้า